Informace pro uchazeče o studium

1. Přihlášky je možné zaslat pouze elektronicky: PŘIHLÁŠKA DO ZUŠ. Přihlášky přijímáme celoročně (i po talentových zkouškách).

2. Pokud uchazeč preferuje studium u konkrétního učitele, může toto škole sdělit v přihlášce. K preferenci bude přihlédnuto, pokud to kapacita učitele a výsledky talentové zkoušky dovolí.

3. Talentové zkoušky se konají zpravidla na přelomu května/června předcházejícího školního roku. Dodatečné talentové zkoušky se konají 1. zářijový týden. Přijetí uchazeče závisí na výsledku talentové zkoušky a volné kapacitě. 

Do přípravného studia (od 5 let věku) jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání.

Do I. stupně základního studia (od 7 let věku) a II. stupně základního studia (od 14 let věku) jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky a doporučení přijímací komise.

Do přípravného a základního studia mohou být výjimečně přijati nadaní a mimořádně nadaní uchazeči, kteří prokážou předpoklady ke vzdělávání a nedosáhli stanoveného věku. Uchazeči, kteří překročili stanovený věk, mohou být podle výsledku talentové zkoušky přijati do některého z vyšších ročníků základního studia. Přijatí žáci jsou do výuky zařazeni v souladu s platnou legislativou a ŠVP ZUŠ Louny. Další informace naleznete ve vyhlášce č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a v ŠVP ZUŠ Louny.

4. Výsledky přijímacího řízení jsou po zpracování k nahlédnutí zde: VÝSLEDKY TALENTOVÝCH ZKOUŠEK. Výsledky talentových zkoušek se zpracovávají průběžně v jednotlivých oborech. O zpracování výsledků jsou zákonní zástupci informováni ředitelem školy do konce června na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce uchazeče. 

Jak zjistím, zda je mé dítě přijato?

A. Zařazení k učiteli = přijetí.

B. Žák dosud nebyl zařazen k učiteli = nepřijat nebo ještě nejsou zpracovány výsledky.

5. Uchazeči, kteří nejsou přijati z kapacitních důvodů, jsou zařazeni do databáze čekatelů. V případě uvolnění kapacity školy v průběhu příslušného školního roku je škola informuje o možnosti dodatečného přijetí. Pokud zákonný zástupce nezletilého uchazeče či zletilý uchazeč nesouhlasí s uchováním osobních údajů pro případné kontaktování, sdělí tuto skutečnost vedení školy a jejich přihláška je ze systému smazána. Uchazečům nepřijatým v průběhu příslušného školního roku nevzniká nárok na přednostní přijetí v následujícím školním roce a při trvajícím zájmu se opět účastní talentových zkoušek.

6. Přihlášky platí pouze pro školní rok, na který byly podány. Stejně se přistupuje k výsledkům talentových zkoušek. 

7. Uchazeče přijímá ředitel školy podle pořadí sestaveného z výsledků talentových zkoušek, datu přijetí přihlášky, volných kapacit jednotlivých učitelů, oborů, studijních zaměření, vyučovacích skupin a celkové kapacity školy.

8. Výši úplaty za vzdělávání a podrobné informace o úplatě naleznete ZDE. Žádost o platbu zasíláme na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce v průběhu srpna. Datum splatnosti je 15. září. Nárok na úhradu úplaty vzniká 1. dnem příslušného pololetí, bez ohledu na to, zda se žák výuky účastní (není možné si první zářijové hodiny vyzkoušet a poté se odhlásit bez úhrady úplaty za vzdělávání).

9. Rozvrhy individuálních hodin se domlouvají každoročně s příslušným učitelem o přípravný týden. Předběžné rozvrhy hudební nauky a nehudebních oborů naleznete ZDE.

28.3.2024

5.7.2022

Obsah talentové zkoušky

 

Hudební obor:

 • sluchová analýza – uchazeč určí počet za sebou zahraných tónů, klesající a stoupající melodii, rozliší veselý a smutný souzvuk

 • vytleskání rytmu – uchazeč opakuje rytmické úryvky

 • intonace – uchazeč zazpívá libovolnou píseň, opakuje zahrané tóny

 

Výtvarný obor:

 • uchazeč nakreslí na čtvrtku formátu A4 tužkou libovolnou postavu nebo předmět zadaný učitelem výtvarného oboru.

Hodnotí se:

 • umístění v prostoru

 • proporce

 • technika linky

 

Literárně-dramatický obor:

 • fabulace textu

 • rytmizace a pohyb

 • komunikace s učitelem

 

Taneční obor:

 • pohybové dovednosti

 • vytleskání rytmu

 • orientace v prostoru

3.6.2024
28.3.2024
2.1.2024
AKTUÁLNĚ: Pro rodiče bude přijímání žádostí zahájeno od pondělí 15. 1. 2024   Vážení rodiče,   stále jsme zapojeni do projektu Darujeme kroužky... [Číst více...]

Všechny aktuality...