Dokumenty

 

 

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ 

1. Stanovení výše úplaty

 

 

Obor

Předmět, zaměření

Výše úplaty na školní rok

Roční - zvýhodněná

úplata -

pokud bude uhrazena předem na celý školní rok.

Pololetní

platba

1.

Hudební

obor

Kolečko předškoláků  

 (vše včetně sborového zpěvu)

3100,-

3000,-

1550,-

2.

 

Přípravná hudební výchova - výuka v MŠ nebo v  ZŠ

1200,-

1100,-

600,-

3.

 

Nástrojová individuální výuka, zpěv

( včetně výuky HN, sborového zpěvu, komorní hry  nebo orchestrální hry)

4400,-

4000,-

2200,-

4.

 

Nástrojová výuka, zpěv

(výuka ve skupině 2 – 4 žáci)

2200,-

2000,-

1100,-

5.

 

Nástrojová individuální výuka, zpěv

individ. výuka hry na druhý nástroj

2200,-

2000,-

1100,-

6..

 

Dospělí v individuální výuce  (výdělečně činní)

10 000,-

9500,-

5000,-

7.

 

Dospělí v kolektivní  výuce

220,-

200,-

110,-

8.

 

Sborový zpěv     

 v případě, že není žákem žádného oboru školy, včetně HN

1000,-

800,-

500,-

9.

 

Sborový zpěv      

v případě, že není žákem hudebního oboru školy, včetně HN

600,-

500,-

300,-

10.

Taneční obor

 

3000,-

2800,-

1500,-

11.

Literárně- dramatický

 obor

 

3000,-

2800,-

1500,-

12.

 

dospělí (výdělečně činní)

3200,-

3000,-

1600,-

13.

 

divadelní soubor (dospělí v kolektivní výuce)

600,-

500,-

300,-

14.

Výtvarný obor

 

3000,-

2800,-

1500,-

15.

 

dospělí (výdělečně činní)

7000,-

6600,-

3500,-

Roční slevu nelze uznat zpětně. Úplatu za vzdělávání nelze vracet.

2.         Termíny platby

2.1          Úplata ve škole se ve všech oborech hradí vždy předem:        

  • za 1. pololetí  (září – leden)             do 20. srpna,
  • za 2. pololetí  (únor – červen)         do 20. ledna.

2.3          Žák, který bude přijat v průběhu školního roku, musí mít uhrazenu úplatu před nástupem do školy.

2.5          Nebude-li úplata uhrazena v daném  termínu, bude žák z další výuky na ZUŠ vyloučen.

3.        Způsob platby

3.1          Úplata se platí vždy za celé pololetí (září – leden a únor – červen) bezhotovostním způsobem nebo  složením příslušné částky v Komerční bance Louny – č. ú 107-2589550257/0100. Při platbě je důležité správné uvedení variabilního symbolu, dle předloženého rozpisu. Úplatu lze hradit pouze jedenkrát ročně ve zvýhodněné výši.

3.2          Na základě žádosti ekonomce školy lze ve výjimečných případech úplatu hradit i trvalým platebním měsíčním příkazem. V tomto případě rodič předloží vyplněný tiskopis a podpisem stvrdí, že v případě ukončení docházky uhradí celé pololetí.

 

4.         Snížení úplaty za vzdělávání

4.1          Rodiče žáků mají možnost požádat o slevu úplaty ze sociálních důvodů. Žádost na celý školní rok musí být předložena v kanceláři školy na předepsaném tiskopise nejpozději do konce července. V tomto případě bude úplata za 1. pololetí uhrazena do 5. září. Případné změny je žadatel povinen neprodleně ohlásit. Žádosti budou posuzovány individuálně.

4.2          Žáci hudebního oboru v individuální výuce, kteří platí plnou výši úplaty za jedno studijní zaměření, či hlavní předmět, který studují, hradí za každé další studijní zaměření či každý další předmět, který studují  50% z výše úplaty v individuální nástrojové výuce či zpěvu.

4.3          Úplata může být snížena až o 50% rodičům pobírajícím sociální dávky. Jedná se o příspěvek v hmotné nouzi, vyplácený dlouhodobě.

4.4          Úhrada úplaty může být žákovi v odůvodněném případě vedením školy snížena nebo prominuta.

Rodič žáka (popř. plnoletý žák) požádá o prominutí úplaty s řádným zdůvodněním a vedení školy stvrdí svým podpisem dobu, na kterou bude úprava úplaty sjednána.

V době svátků, prázdnin a v případě absence žáka nemají žáci nárok na náhradní hodiny.

4.5          V případě předem omluvené absence žáka, ze zdravotních důvodů, lázeňského pobytu a studia v zahraničí delší než jeden měsíc, může žák požádat o přerušení studia. Žádost musí být na předepsaném tiskopise a ředitelka školy může schválit přerušení studia a tím i odečtení úplaty za příslušné období. Případné vrácení úplaty bude posuzováno individuálně.

4.6          Úplata může být vrácena pouze za žáky ve věku do 6-ti let, kteří ukončí studium na ZUŠ po předložení žádosti zákonným zástupcem.

4.7          Žákovi, který bude mít zaplacenou úplatu na celý školní rok a ukončí docházku do ZUŠ ke konci prvního pololetí, bude vrácena úplata v poměrné výši.

21.5.2019
Koncert žáků Renaty Zázvorkové a Lenky Petržilkové se uskuteční do konce školního roku v náhradním termínu, o kterém vás budeme informovat.
19.2.2019
Koncert byl zrušen kvůli chřipkové epidemii, onemocněla většina vystupujících žáků.
11.12.2018
...dovolte mi Vám poděkovat za krásné vystoupení hudebníků a pěvců ZUŠ Louny na včerejším koncertě u nás v Podbořanech. Pro mne, pro veřejnost, pana starostu i kolegy... [Číst více...]

Všechny aktuality...